Incasso

NO CURE, NO PAY

Incasso dient naadloos aan te sluiten op uw visie over de aanpak van uw debiteuren. Immers niet voor al onze relaties geldt een zelfde wijze van benaderen van debiteuren. Dit geldt zelfs niet voor iedere debiteur die u ter incasso aanbiedt. Communicatie hierover tussen u en onze medewerkers is derhalve van essentieel belang.

Aanlevering van vorderingen kan op elke gewenste wijze geschieden. Op de dag van ontvangst wordt de vordering door ons in behandeling genomen middels het verzenden van een ingebrekestelling aan uw debiteur. Binnen vijf werkdagen na verzending wordt door onze incassospecialisten telefonisch contact opgenomen met de debiteur teneinde de incasso te bewerkstelligen. Uiteraard zal het telefonisch contact leiden tot een bindende afspraak met de debiteur. Deze afspraak kan uiteenlopen van een betalingstoezegging tot het toezenden van schriftelijk verweer, bewijs van onvermogen of andere stukken. Indien een dergelijk contact niet mogelijk is gebleken of de telefonisch gemaakte afspraak door de debiteur niet wordt nagekomen zal onze incasso buitendienst een bezoek bij desbetreffende debiteur afleggen. Deze methodiek leidt er binnen de kortst mogelijke termijn toe dat resultaat op uw vordering wordt geboekt. Onder resultaat verstaan wij in deze in de meest gewenste volgorde:

  • Volledige betaling.
  • Correct lopende regeling.
  • Advies met betrekking tot het opstarten van een gerechtelijk procedure door onze juridische afdeling.
  • Advies om af te boeken omdat de verblijfplaats van de debiteur niet te achterhalen is, er onvoldoende verhaalsmogelijkheden aanwezig zijn dan wel het feit dat de vordering op juridische gronden voor de rechter niet haalbaar is.
  • Duidelijke communicatie staat bij ons voorop. Het laatstgenoemde advies verstrekken wij u dan ook liever dan u tegen beter weten in ongerechtvaardigd de hoop te geven op een positieve afloop van de incassoprocedure.
  • De communicatie over lopende incassozaken en de wijze van afdracht van geïncasseerde gelden worden in een persoonlijk onderhoud met u afgestemd.

Voor nadere informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u uiteraard bellen of een e-mail sturen.